Strona 13

Tom I

18. Collezione spirituale. Preghiere, meditazioni, considerazioni, consigli, ricordi e materie predicabili del. Ven. Vincenzo Pallotti, Roma 1933. Modlitwy, rozważania, rady oraz materiały kaznodziejskie.

19. II-a Raccolta di Scritti del Ven. Vincenzo Pallotti relativi alla Pia Societa deli’Apostolato Cattolico, Roma 1934. II Zbiór Pism odnoszących się do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

20. Prima idea generalis Piae Societatis Apostolatus Catholici, i.e. universalis pro unoąuoąue secundum Vincentium Pallotti, w: APSM, vol. II, s. 311—313 (r. 1935). Pierwsza idea ogólna Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pismo Pallottiego z roku 1835, przetłumaczone na łacinę, wydane już w Racc. I, s. 5—7, nry 1—8.

21. Iddio, l’Amore infinito. Brevi cosiderazioni del. Ven. Vincenzo Pallotti, Roma 1936. Bóg—Miłość nieskończona. Krótkie rozważania.

22. Ordo et preces sacrarum functionum Congregationis Apostolatus Catholici, Romae 1936. Modlitwy i ceremoniał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

23. Memorie Biografiche scritte o dettate dal Ven. Vincenzo Pallotti, Roma 1937. Wspomnienia biograficzne, napisane przez Pallottiego o kilku osobach.

24. Scritti del Ven. Vincenzo Pallotti. Supplemento e Indice generale, Roma 1939. Uzupełnienie oraz Indeks ogólny do Pism wydanych.

25. Vincenzo Pallotti, Regole fundamentali delia Societa deli’Apostolato Cattolico, Roma 1944. Reguły fundamentalne Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pochodzące z roku 1846.

Mamy przed sobą wykaz Pism Pallottiego, które ukazały się w Rzymie staraniem Zarządu Generalnego w latach 1910—-1963. Na tych Pismach, zawierających zasadniczo całość głównej myśli Pallottiego, kształtowały się pokolenia Pallotynów, a wśród nich i członkowie Polskiej Prowincji Stowarzyszenia. Uwagi o pewnych brakach Pism, wydawanych staraniem księdza J. Hettenkofera, zainteresowany czytelnik znajdzie w podanej literaturze. Pisma ukazywały się przeważnie na prawach rękopisu, ad usum privatum (do prywatnego użytku), stosunkowo w małym nakładzie i bez krytycznego aparatu. Wyczerpanie się oraz zużycie wydanych książek, powrót do „źródeł” w związku z odnową po Soborze Watykańskim II, wzmożone zainteresowanie Pallottim i jego Dziełem tak wśród Pallotynów, jak i w Kościele powszechnym — oto zasadnicze powody, które skłoniły Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego do rozpoczęcia wydawania Opere complete — pełnej edycji Dzieł Pallottiego, zaopatrzonej w aparat krytyczny.

D. PISMA WYDANE W LATACH 1964—1974

X Kapituła Generalna podjęła w roku 1959 uchwałę o krytycznym wydaniu całości Pism Pallottiego[6] . Zarząd Generalny w roku 1962 sprawę przygotowania Pism do druku zlecił ks. Franciszkowi Moccii, zaznaczając, że należy rozpocząć od wydania tomu Pia Societci deli’Apostolato Cattolico, będącego dziełem podstawowym, jeśli chodzi o naturę i cel Dzieła Pallottiego, oraz najbardziej oryginalnym

[6] Zob. ASAC, vol. IV, s. 315.