Strona 129

Tom I

36. [ZATWIERDZENIE KOLEGIUM MISYJNEGO][322]

Do Jego Wysokości Najprzewielebniejszego Księcia Eminencji Kardynała Karola Odescalchi Wikariusza Generalnego Pana Naszego Grzegorza Papieża XVI[323]

[358] Eminencjo, Najprzewielebniejszy Książę,

Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (Pia Societa delrApostolato Cattolicó), jako Najpokorniejszy Petent Waszej Najprzewielebniejszej Eminencji, ośmiela się przedstawić niniejszym, iż zgromadziło pewną ilość gorliwych i przykładnych kapłanów, którzy w rektorskim mieszkaniu Czcigodnego Królewskiego Kościoła Spirito Santo dei Napolitani przy Via Giulia[324] prowadzą wspólne życie oraz oddają się kapłańskim pracom, jak również uczą się obcych języków w tym celu, aby móc pospieszyć z pomocą ewangelicznym poczynaniom Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Przede wszystkim jednak pragną powoli przygotowywać odpowiednią liczbę kapłanów zdatnych do naukowego i duchowego kierowania, w duchu świętego Kościoła Rzymskiego, Kolegiami w misyjnych krajach, aby w ten sposób powiększyć liczbę dobrych robotników ewangelicznych i zmniejszyć wydatki oraz trudności z tym związane. Zamierza się bowiem utworzyć później takie Kolegia w tych zwłaszcza miejscowościach, gdzie katoliccy rodzice wobec braku nauczycieli i kolegiów katolickich są niemal zmuszeni posyłać swoje dzieci do szkół protestanckich, by w nich pobierały nauki będące jedynie mieszaniną błędów. Przyczyniają się do tego również i sami protestanci, którzy intensywnie szerzą protestantyzm nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lecz także w licznych krajach na Wschodzie, wydając na to wiele milionów funtów szterlingów rocznie, płynących od przeszło dwudziestu stowarzyszeń założonych specjalnie dla tej szkodliwej działalności, a nadto obficie składanych też przez prywatne osoby. Wobec tego Pobożne Zjednoczenie, jako Petent, prosi pokornie Waszą Eminencję, aby raczył pobłogosławić zapoczątkowaną wspólnotę, by ona jako małe ziarenko rozrosła się w Kolegium święte, obfitujące w gorliwych i wykształconych kapłanów, pełnych Ducha Jezusa Chrystusa, którzy by owocnie głosili Go tym, co Go nie znają, oraz przyprowadzali doń te dusze, które odwróciły się od Jego miłosiernego Serca.

Pobożne Zjednoczenie zanoszące tę prośbę jest pewne, że pasterskie błogosławieństwo oraz pełne zatwierdzenie ze strony Waszej Eminencji, jako też Jego owocna współpraca, dopomogą osiągnąć tak szlachetny i wzniosły cel, jaki zakłada sobie to Dzieło Boże.

[322] Autograf Pallottiego, dokument składa się z 4 stron; na stronie czwartej znajduje się adres oraz własnoręczne pismo Odescalchiego. Prośba została złożona przed 2 X 1837. Tekst podany jest w: Op. compl., vol. IV, s. 14—16; Lett., s. 109—110, nr 455. Odescalchi — zob. wyżej nr [9], przyp, 9.

[323] Grzegorz XVI — zob. wyżej nr [69], przyp. 80.

[324] Kościół Spirito Santo — zob. wyżej nr [62], przyp. 70. Razem z Pallottim mieszkali: Józef Marinoni z Mediolanu, Wincenty Michettoni z Cossignano i Rafał Melia — zob. wyżej nr [357].