Strona 119

Tom I

2. Przez zasługi i pośrednictwo Najświętszej Rodzicielki swojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych, poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu[273].

3. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie, i Święci, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje i przebaczył ludowi swemu[274], abyśmy wszyscy z Nim i z Ojcem oraz z Duchem Świętym radować się mogli przez wieki wieków. Amen.

Wpisu dokonano dnia roku 183 ….

[334] W razie śmierci członka należy powiadomić Pobożne Zjednoczenie, aby można było odprawić modły za zmarłego.

30. OGŁOSZENIE O ZAŁOŻENIU POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO POD OPIEKĄ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW, KTÓRE POWSTAŁO W RZYMIE W ROKU 1835[275]

[335] Każdy człowiek, który ma szczęście należeć do Kościoła katolickiego, powinien w szczególniejszy sposób żywić w swoim sercu: 1. miłość Boga, połączoną z pragnieniem, aby Go wszyscy wielbili i chwalili; 2. miłość bliźniego, czyli pragnienie dlań dobra, przede wszystkim duchowego, a tym samym poprawy jego obyczajów. Każdy też człowiek, który należy do Kościoła katolickiego, powinien radośnie poczuwać się do obowiązku przyczyniania się swymi zdolnościami, pracą, a także środkami doczesnymi, do urzeczywistniania owych doniosłych celów, dzięki którym, pełniąc wolę Boga i zdobywając wielkie zasługi, łatwiej możemy uprosić u Boga, który jest samą dobrocią, osiągnięcie chwalebnego i szczęśliwego celu, dla jakiego Bóg nas stworzył.

[336] Otóż nic nie jest w stanie skuteczniej szerzyć chwały Boga i przysporzyć pożytku bliźniemu niż misje w krajach, do których, niestety, nie dotarło jeszcze światło Ewangelii, a w których bezkresne tereny i brak robotników sprawiają, że wierni pozostają prawie w opuszczeniu, pozbawieni są pomocy sakramentów świętych i narażeni na ponowną utratę wiary. Tak więc w obecnych czasach, w jakich zdawać się może, że piekło podwoiło swe wysiłki, żeby oddalić ludzi od Stwórcy i Jego prawa Bożego, będzie rzeczą jak najbardziej pożyteczną dla zamierzonego celu, podanego wyżej, starać się wszelkimi możliwymi sposobami o nauczanie duchowe także tych chrześcijan, którzy, na nieszczęście, trwają

[273] Por. Łk 10,2; Jl 12,17.

[274] Por. Łk 10,2; Jl 12,17.

[275] Pismo składa się z ośmiu stron, strona ósma jest czysta, pismo kaligraficzne nieznanej ręki. Nie ma podanej daty powstania, przyjmuje się, że pochodzi z okresu luty—lipiec 1837. Tekst podany jest w: Op. compl., vol. V, s. 79—87; Race. II, s. 58—64, nry 150—161.