Strona 118

Tom I

zbawienie wieczne. Muszę jednak wyznać, że z powodu moich grzechów jestem najniegodniejszy posiadania łaski potrzebnej do skutecznego i ustawicznego starania się o wieczne zbawienie swojej duszy oraz moich krewnych i bliźnich, szczególnie zaś do popierania dobrych dziel i pomnażania środków duchowych i doczesnych, stosownych do ożywiania wśród katolików wiary i rozpalania miłości oraz rozszerzania ich po całym świecie. Ty jednak mi tą laskę wyjednujesz, dzięki miłosierdziu Boga i dzięki nieskończonym zasługom Jezusa. Dlatego to zjednoczony z Tobą, z całym Dworem Niebieskim i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są i będą w Kościele Bożym, postanawiam ofiarowywać w każdej chwili, teraz i zawsze, zasługi Jezusa na podziękowanie, jak gdybyś już mnie i wszystkim innym wyjednała tę laskę, jak ją wyjednałaś świętym Apostołom.

Tak więc ufając Twemu możnemu pośrednictwu, postanawiam używać od tej chwili wszystkiego, co otrzymam od Boga, jak zdolności działania, talentów, wiedzy, stanowiska, zdrowia, choroby i utrapień oraz wszystkiego na większą chwałę Boga i dla wiecznego zbawienia duszy swojej oraz bliźniego, oddając się w szczególny sposób pracom zmierzającym do krzewienia pobożności i świętej wiary na całym świecie. A gdybym niczym innym nie mógł do realizacji tego celu się przyczynić, to jednak nie przestanę się modlić, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz[266], i to mi pozwoli mieć nadzieję, że dojdę do świętego Raju, aby tam przez cala wieczność cieszyć się owocami apostolstwa Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze nasz; Zdrowaś, Maryjo; Chwała Ojcu

Przedwieczny Ojcze, w nieskończonym miłosierdziu swoim, ze względu na nieskończone zasługi swojego Boskiego Syna, Jezusa, spraw, aby Ciebie poznały i pokochały wszystkie dusze, albowiem chcesz, aby wszystkie osiągnęły zbawienie[267]. Ojcze nasz; Zdrowaś, Maryjo; Chwała Ojcu

Przedwieczne Słowo Wcielone, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, racz pociągnąć do siebie wszystkie dusze, albowiem dla nich stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej[268].

Ojcze nasz; Zdrowaś, Maryjo; Chwała Ojcu.

Duchu Święty, Boże, ze względu na nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa racz w sercach wszystkich[269] rozpalić najgorętszą i wszechmocną miłość swoją, aby na całym świecie nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz[270], oraz spraw, abyśmy wszyscy mogli w Niebie wysławiać Twe Boskie miłosierdzie[271]. Amen. Ojcze nasz; Zdrowaś, Maryjo; Chwała Ojcu

[333] Akty strzeliste, które należy często odmawiać w ciągu dnia

1. Przez najświętsze Tajemnice Odkupienia ludzkiego poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu[272].

[266] Por. J 10,16.

[267] Por. 1 Tm 2, 4..

[268] Por. Flp 2,8.

[269] Por. Rz 5,5.

[270] Por. J 10,16.

[271] Por. Ps 89,2.

[272] Por. Łk 10,2; Jl 12,17