Strona 117

Tom I

[331] Dzieła dobrowolne członków

1. Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa) nie nakłada na członków żadnych obowiązków, jakie by zobowiązywały w sumieniu; wszyscy natomiast dobrowolnie współpracują ze świętymi dziełami tegoż Zjednoczenia.

2. Duchowni świeccy i zakonni współpracują przez spełnianie swojej posługi świętej.

3. Znawcy języków oraz naukowcy mogą bezpłatnie nauczać języków i prowadzić wykłady dla kapłanów, którzy się przygotowują do głoszenia Ewangelii świętej, szczególnie w krajach pogańskich.

4. Osoby zamożne mogą dobrowolnie dostarczać ofiar i środków doczesnych, potrzebnych dla dzieł Pobożnego Zjednoczenia.

5. Fachowcy, artyści i mechanicy mogą w miarę możności ofiarować pracę z zakresu swej specjalności czy sztuki, by w ten sposób pomóc Pobożnemu Zjednoczeniu.

6. Również mniej zasobni mogą mieć swój udział przez złożenie drobnej ofiary, ofiarowanie obrazka, koronki, szkaplerza, obrazu religijnego, pobożnej książki. Rzeczy tego rodzaju Pobożne Zjednoczenie zbiera i przekazuje naszym braciom katolikom, którzy ich nie posiadają, a prowadzą ubogi żywot wśród katolików, albo też przesyła do ubogich braci w krajach pogańskich.

7. Wszyscy członkowie, którzy żyją w takich społecznościach, jak seminaria, domy wychowawcze, ochronki, hospicja itd., mogą ze sobą świecie współzawodniczyć w wyrabianiu przedmiotów służących do podtrzymywania i rozszerzania pobożności i katolickiej wiary. Ponadto mogą ofiarowywać w tym celu prywatne i wspólne modlitwy oraz składać większe lub mniejsze ofiary, będące owocem częstych ich umartwień, jak również drobne przedmioty służące pobożności, które zbiorą wśród siebie lub własnoręcznie sporządzą, mając na względzie wspomniany cel apostolski.

8. Zarówno zdrowi, jak i chorzy mogą współdziałać przynajmniej modlitwą w intencji ożywienia wśród katolików wiary i rozpalenia miłości oraz rozszerzenia ich po całym świecie; bardzo skutecznie mogą to robić chorzy oraz cierpiący, ofiarowując w tym celu swe cierpienia.

9. Wszyscy mogą, korzystając z czasu, miejsca, warunków, znajomości itd., zachęcać swych braci katolików, aby osobistą pracą, ofiarą czy modlitwą przyczyniali się do ewangelicznych dzieł Pobożnego Zjednoczenia, które zawsze i we wszystkim zmierza do większej chwały Boga i wiecznego zbawienia dusz.

10. Wreszcie zachęca się wszystkich do częstego przystępowania do Sakramentów Świętych, do odprawiania codziennego rozmyślania o prawdach wiecznych oraz do odmawiania różańca i następujących modlitw:

[332] Modlitwy na każdy dzień

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, wiem, że przykazanie Boże, które mię zobowiązuje miłować bliźniego jak siebie samego[265], zobowiązuje mię. też, abym się starał wszelkimi możliwymi sposobami zarówno o swoje jak i bliźniego

[265] Por. Mt 22,39.