Strona 107

Tom I

23. [WZÓR PISMA DOPUSZCZAJĄCEGO DO UDZIAŁU W DOBRACH DUCHOWYCH][210]

[308] Józef Ruiz, Przeor Generalny Zakonu Św. Hieronima Kongregacji Bł. Piotra z Pizy[211].

Umiłowanym przez Nas w Chrystusie Synom i wszystkim Wiernym obojga płci, którzy w jakikolwiek sposób należą albo wspierają czy przyczyniają się do rozwoju „Apostolstwa Katolickiego”, czyli Pobożnego Zjednoczenia, założonego celem zachowywania i rozkrzewiania katolickiej wiary, czy to przy pomocy posługi apostolskiej, czy przy pomocy innych dzieł miłości, i pozostającego w absolutnej zależności od Papieża — ciągle trwające pozdrowienie w Panu.

[309] Miłość Chrystusa przynagla nas[212], abyśmy podali do wiadomości to wszystko, co nas dotyczy, dlatego też wsparci powagą Stolicy Apostolskiej chętnie się zgadzamy, abyście na zawsze posiadali pełny udział i wszelkie uczestnictwo w zasługach wszystkich Mszy, modlitw, postów, czuwań, umartwień ciała, studiów, czytań, pielgrzymek oraz w odpustach i innych dziełach miłości, które przez Braci naszego Zakonu przy pomocy wszechmogącego Boga i dzięki wstawiennictwu Najśw. Maryi Dziewicy, św. Hieronima i bł. Piotra z Pizy oraz innych Świętych tegoż Zakonu są wykonywane. Prosimy również wszechmogącego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby przez przyczynę i zasługi Najśw. Bogarodzicy wspierał was wszystkich w trosce o nabywanie większej miłości i osiągniecie wiecznego zbawienia.

Dan w Rzymie, roku Pańskiego 1836.

[210] Dokument jest luźną kartką oraz autografem Pallottiego, tekst pisany po łacinie. Pismo pochodzi z roku 1836; ponieważ udział w dobrach duchowych został przyznany 25 VIII 1836 (zob. wyżej nr [306], przypis 208/25), można wnioskować, że powstało przed tą datą. Tekst znajduje się w: Op. compl., voł. V, s. 15—16.

[211] Hieronimie! — ogólna nazwa zakonów pod wezwaniem Św. Hieronima (34O—420), Doktora Kościoła i tłumacza Pisma świętego na Język łaciński. Należą do nich: 1) Hiszpańska Kongregacja Eremitów Świętego Hieronima, założona w XIV wieku przez włoskich franciszkanów; 2) Ubodzy Eremici Świętego Hieronima — o nich mówi Autor dokumentuj 3) Hieronimie! Lombardzcy, zwani też Hieronimitami Otaserwantami — zob. wyżej nr [306], przyp. 2/12; 4) Pustelnicy Świętego Hieronima — Kongregacja włoska, założona w roku 1360 przez Karola Montagranelli. Bł. Piotr Gambacorta (1355—1435) w 1377 r. udaje się na pustelnię pod Urbino i tu, naśladując sposób życia św. Hieronima, daje początek zgromadzenia zakonnemu. Jego synowie duchowi mieli w Rzymie klasztor na Janikulum pod wezwaniem Św. Onufrego.. O Józefie Ruizie nie ma więcej wzmianek w Pismach Pallottiego.

[212] Por. 2 Kor 5,14.