Strona 103

Tom I

20. [ZAPROSZENIE DO ZAPISANIA SIĘ DO APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO][205]

APOSTOLSTWO KATOLICKIE

poświęcone Bogu na cześć i pod opieką Królowej Apostołów, Niepokalanej Matki Maryi

[302] Królowa Apostołów, Niepokalana Matka Boga i Matka nasza, ogólna Kierowniczka Pobożnego Zjednoczenia (Pia Unione), błogosławić będzie zapisaniu najczcigodniejszego Imienia W. E.[206] do Apostolstwa Katolickiego.

[303] Najświętsza Maryja jako Pani wszechświata i Współodkupicielka rodzaju ludzkiego, pragnąc najgoręcej widzieć wszystkie odkupione dusze w szczęśliwości wiecznej, jaką Boski Jej Syn wysłużył im swoim najświętszym życiem i śmiercią krzyżową, wyjedna, by wpisanie dostojnego Imienia W. E. stało się pobudką dla innych Prałatów Kościoła Świętego, aby zgodnie z przedziwnymi zamierzeniami Boskiego Odkupiciela zapisali się do tego Dzieła i je popierali.

[304] W. E. zaś, ufny w najpotężniejszą opiekę najwyższej Kierowniczki Pobożnego Zjednoczenia (Pia Unione), Najświętszej Maryi, będzie jednym z najdzielniejszych, najgorliwszych i najbardziej niestrudzonych Promotorów Apostolstwa Katolickiego, ponieważ nie tylko pociągnie za sobą innych najczcigodniejszych Prałatów Świętego Kościoła Rzymskiego, lecz także popierać je będzie wszelkimi możliwymi sposobami.

[305] Pobożne Zjednoczenie (Pia Unione), spodziewając się uzyskania rzeczonego wpisu W. E., pragnie wyrazić swoją radość i żywi pewność, że W. E. w zapale swojej gorliwości postara się również o dokonanie wpisu wielkiej liczby innych najdostojniejszych Prałatów Kościoła Świętego.

[205] Dochowany tekst jest autografem Pallottiego, oryginał liczy 4 strony, z których trzecia i czwarta są czyste. Brak podanej daty powstania. Przyjmuje się, że powstał w roku 1836, prawdopodobnie w związku z przekazywaniem Statutów do oceny. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. V, s. 13—14; Race. II, s. 22, nry 64—67.

[206] W. E. — „Waszej Ekscelencji” albo jak wynika z kontekstu, „Waszej Eminencji”. Na temat kardynałów należących do Zjednoczenia zob. niżej nr [479].